Fotobudka - obchodní podmínky

Platné od 1. 10. 2022

Pronajímatel

Ing. Marek Topolář

Borkovany 310
69175 Borkovany
IČ: 04923804
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Č.účtu: 2301131177/2010 (Fio)

VLASTNICTVÍ:

Pronajímatel je výhradním vlastníkem pronajímaných předmětů. Předměty zůstávají po celou dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele.

NÁJEMCE:

– Nájemcem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR či SR, nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.
– Pro účely podpisu nájemní smlouvy musí nájemce prokázat svojí totožnost a poskytnout následující údaje:

Fyzické osoby: 
* Jméno a příjmení
* Datum narození
* Adresu trvalého pobytu

Právnické osoby 
* Adresu sídla společnosti  
* Výpis z obchodního rejstříku 
* IČO, DIČ

VZNIK PRONÁJMU

– Pronájem je realizován na základě potvrzené objednávky generované rezervačním formulářem na webu pronajímatele. Akceptované jsou i rezervace provedené jinou formou elektronické komunikace směrem k pronajímateli.

DOBA PRONÁJMU

– Dobou pronájmu se rozumí den, kdy bude Nájemce předmět pronájmu používat.
– V případě zasílání Předmětu pronájmu přepravní službou, se Dnem pronájmu rozumí první den rezervace předmětu pronájmu. Doba pronájmu pak končí den před dnem zpětného odeslání Předmětu pronájmu Pronajímateli. Dny, kdy je technika dopravována mezi Pronajímatelem a Nájemcem ( a zpět) nejsou účtovány.
– Na základě oboustranné dohody může být doba pronájmu a návrat předmětu pronájmu prodlouženo.
– Nájemce smí předměty pronájmu  používat pouze v dny  pronájmu.

STORNO POPLATEK

– V případě zrušení rezervace provedené 30 dní před dohodnutou Dobou pronájmu je Pronajímatel oprávněn účtovat STORNO poplatek ve výši 50 % nájemného.

VYZVEDNUTÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

– Adresa pro předání a vracení Předmětu pronájmu je: Za Školou 725, Šitbořice 691 76.
– Na základě oboustranné dohody může být místo předání a vrácení předmětu pronájmu změněno.
– Doba předání je stanovena oboustrannou dohodou.

VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

– Předmět pronájmu je možné vracet v době stanovené oboustrannou dohodou.
– V případě že budete Předmět pronájmu zasílat zpět, učiňte tak neprodleně po konci Doby pronájmu.
– Odesílatel předmětu pronájmu je povinen předmět pronájmu pojistit na částku 20.000 Kč.
– Pro zpětné zaslání Předmětu pronájmu využijte přepravních služeb:

* Česká pošta  – Balík do ruky, nebo  EMS.

* PPL

* DPD

– Předmět pronájmu zasílejte  na adresu Pronajímatele: Marek Topolář, Za Školou 725, Šitbořice 691 76, tel.: 604131644
– Informaci o odeslání techniky zašlete na email.

NEDODRŽENÍ DOBY PRONÁJMU

– V případě, že Nájemce nevrátí zapůjčený Předmět pronájmu v první nebo druhý pracovní den následující po konci Doby nájmu, nebo jej neodešle v první pracovní den po Dni pronájmu přepravní službou,  je Nájemce povinen za každý započatý den prodlení uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč až do dne vrácení Předmětu pronájmu Pronajímateli.

ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

– Pro zajištění Předmětu nájmu slouží vratná Záloha v předem domluvené výši (typicky 20.000 Kč).
– Zajištění předmětu je provedeno složením vratné Zálohy v hotovosti nebo na účet Pronajímatele.
– V případě zasílání Předmětu pronájmu přepravní službou je potřeba složit zálohu na účet Pronajímatele nejpozději 5 pracovních dní před Dnem pronájmu.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

– Nájemce přebírá okamžikem převzetí Předmětu pronájmu odpovědnost za tyto Předměty. Tato odpovědnost končí prokazatelným vrácením Předmětu pronájmu Pronajímateli. Zpětným převzetím Předmětu pronájmu se pronajímatel nezříká práva vymáhat škodu, která na Předmětu pronájmu vznikla v době, kdy Předmět pronájmu byl v držení nájemce.
– Dojde-li k poškození Předmětu pronájmu, je Pronajímatel oprávněn zadržet složenou Zálohu v plné výši do doby uskutečněné opravy Předmětu pronájmu, přičemž oprava a výlohy s ní spojené budou v plné výši hrazeny ze Zálohy..
– V případě ztráty, odcizení či zničení Předmětu pronájmu uhradí Nájemce Pronajímateli obvyklou ceny Předmětu pronájmu v její plné výši a to neprodleně, nejpozději však do tří dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván.
– Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození předmětu pronájmu, Nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla v plné výši.
– Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené případnou závadou Předmětu pronájmu, během doby pronájmu a to ani v případě, že k závadě došlo běžným užíváním předmětu pronájmu.
– Pronajímatel nenese hmotnou ani právní zodpovědnost za škody či porušení právních předpisů, kterých se dopustí Nájemce při užívaní Předmětu nájmu.